You are here

Soomaali - Somali

Ku soo dhawow beeshaada! Maktabadda Dadweynaha Ottawa waxay siisaa ashaariic iyo illo kala duwan dhawaan soogalootiga. Barro qeybtan si aad u hesho oo oona u isticmaasho kaaraka maktabadda si aad uga qeyb gasho mashaariicda maktabadda ee lacag la;aanta ah, fursadna aad ugu yeelato luqadaada ama aad u hesho mashaariic iyo illaha si ay kaaga caawiyaan xirfdahaaga luqadadda Ingiriisida iyo Faransiiska. Wixii macluumaad dheeraad ahna, fadlan booqo laanta maktabadda kuugu dhaw ama nagala soo xiriir Diversity@BiblioOttawaLibrary.ca

Soo qaado kaadhka qadka maktabadda

Waxaad heli kartaa Kaadhka qadka Maktabadda Dadweynaha ee Ottawa (OPL) haddii aad qancin kartid hal mid ka mid ah shuruudaha hoos ku qoran:

 • Ku nooshahay Ottawa
 • Magaalada Ottawa ka bixiso canshuur guri
 • Xubin ka tahay Sm@rtLibrary

 

Is-qor si aad u hesho Kaadhqadka

 • Waxaad isku qori kartaa laan walba ee maktabadda si aad u hesho kaadh maktabad bilaash ah
 • Waxaa loo baahan yahay inaad keento warqad aqoonsi oo sawir leh iyo wax caddeynaayo cinwaanka aad degan tahay, sida biil ku qoran magacaada ama bayaanka akowntiga tirsi lacageedka bangiga.
 • Carruurta da’dooda ka yar 15 jir ama ka yar waxay u baahan yihiin saxiixa waalid si ay u helaan qad

 

Markii aad hesho kaadhka qadka maktabadda, waxaad ogolaaneysaa inaad:

 • Raacdo shuruudaha iyo nidaamyada OPL
 • Daryeesho alaabta aad ka soo amaahato
 • Bixiso kharashyada lagugu dallaco ama ganaaxyada kugu maqan
 • Bixiso kharashka alaabta lumey ama aad halleysey
 • U sheegyo shaqaalaha OPL haddii qadkaaga la xadey ama kaa lumey (qofka kaadhka iska leh ayaa mas’uul ka ah sida kaadhkaan loo isticmaalo)
 • U sheegto shaqaalaha OPL haddii aad beddesho magacaada, cinwaankaaga ama lambarkaaga telefoonka
Kaadhka qadka maktabadda waa in shakhsi ahaan sanad sannad walba laga cusbooneysiyo hal ka mid ah 33 laamo ee maktabadda. Kaadhka qadka shakhsi ahaan ayaa loo baxshaa bixiyo, lama siiyo kooxyo ama qoys.

Waxyaabah aad ku samayn kartid qadkaaga maktabadda

Amaaho Iyo Soo Celi Alaabta Maktabadda
Alaabta maktabadda waxaa laga amaahan karaa iyo loo loona celin karaa laan walba ee Maktabadda Dadweynaha ee Ottawa ama maktabadda ku jiro baabur gaari (bookmobile). Si arrinta laguu fududeeyo, waxaad buugaagta u soo celin kartaa dhammaan 33 laamo ee maktabadda.

Cusbooneysiinta Alaabta

 • Shakhsi ahaan ayaad laan walba ka cusbooneysin kartaa – adeegga waxaa lagu baxshaa bixiyaa af Ingiriis & af Faransiis
 • Waxaad ku cusbooneysin kartaa habka telefoonka la taabto (touch-tone) ka wac 613-580-2535 (TeleCIRC) – adeegga waxaa lagu baxshaa bixiyaa af Ingiriis & af Faransiis
 • Waxaad isticmaali kartaa buug-warbixineedka boggeena internetka. Akowntigaaga tirsigaaga gaarka ah gal si aad u cusbooneysiiso alaabta aad soo amaahdey, eeg waxyaabaha ku qoran kaadhkaaga ama baar codsiyada aad sameysey adigoo riixaayo meesha ku qoran My Borrowing (Waxyaabaha aan amaahdey)

 

Alaabta laga amaahdo maktabadda waa la cusbooneysiin karaa aysan ka eheen aheyn haddii:

 • Qof kale soo codsadey alaabta aad amaahdey amaahatay
 • La gaarey xadka cusboneysiinta alaabta aad amaahdey amaahatay
  (Cusbooneysiinta wuxuu ku xadeysan yahay 3 jeer markii haddii uu buug yahay, hal jeer haddii uu yahay alaabta la dhegeysto-daawado iyo hal jeer haddii uu yahay Alaabta si Deg-deg Loo Qaado ururiyo (Express Collection).)
 • Baaqiga kugu maqan yahay $50 ama ka badan
 • Kaadhka qadka maktabadda dhacey dhacay – waa in shakhsi ahaan sanad sannad walba la cusbooneysiiyaa kaadhka maktabadda

 

Soo codsiga in laguu haayo alaabo
Haddii uu jiro ay jirto alaab aad rabtid inaad amaahdo amaahato iyo oo aadan ka helin maktabadda kuu dhow, waxaad codsan kartaa in laguu haayo. Codsiga “haynta” waxaa loola jeeda in lagu gelin doono liiska sugitaanka markii alaabta aad rabtid qof kale amaahday. Markii la soo celiyo, alaabta waxaa loo diri doonaa laanta maktabadda aad xulatay. Farriin telefoon ayaa laguu soo diri doonaa ama email fariin-danabeed si laguu ogeysiiyo inuu diyaar yahay iyo soo soona qaadi kartid.

Seddax hab ayaad ku codsan kartaa in alaab laguu haayo:

 • Adigoo shaqaale ka codsanaayo laan walba ee maktabad
 • Adigoo wacaayo InfoService hawlgalka macluumaad , 613-580-2940
 • Adigoo soo gelaayo akowntigaaga tirsigaaga gaarka ah iyo ka kana dalbanaayo buug-warbixineedka boggeena internetka

 

Imow Barnaamijyada

Soo gal Diiwaanada

Soo gal adeegyada Shaqooyinka iyo Xirfadaha
Riix halkaan adeegyada Shaqooyinka iyo Xirfadaha – Ingiriis
Riix halkaan adeegyada Shaqooyinka iyo Xirfadaha – Faransiis

Soo gal adeegyada Ganacsiga
Riix halkaan adeegyada Ganacsiga – Ingiriis
Riix halkaan adeegyada Ganacsiga – Faransiis

Ballan sameyso si aad u hesho Tamashlaynta Maktabadda adigoo la xiriiraay laanta ku dhow

Baro wax ku saabsan Maktabadda
Getting to Know the Library (Baro Maktabadda) waa hage soo saarey Maktabadda Dadweynaha ee Ottawa ayagoo si iskaashato la sameeyey Ottawa Community Coalition for Literacy (Is-bahaysiga Jaaliyadda Ottawa ee Wax Qoridda iyo Wax Akhrinta la’aanta ). Hagaha waxaa loogu talagalay in dadka wayn waaweyn ee wax akhris iyo wax qoris baranaayo loo bandhigo (wax akhrinta iyo wax qoriska,ta ESL/FSL) iloyinka Illaha iyo adeegyada maktabadda iyo dadka wax barto lagu caawiyo inay si fudud u isticmaalaan maktabadda.

Halkaan riix si aad u hesho hagaha ardayga – Ingiriis
Halkaan riix si aad u hesho hagaha ardayga – Faransiis

Halkaan riix si aad u hesho hagaha macallinka – Ingiriis
Halkaan riix si aad u hesho hagaha macallinka – Faransiis

Daawo fiidiyow kuu macneynayaa adeegyada la siiyo macmiilada macaamiisha cusub iyo ku kuna hadlaayo luqadaha hoos ku qoran

Carabi
Bengali
Dari
Ingiriis
Faarsi
Filibiin
Faransiis
Gujarati
Hindi
Koriya
Shiino
Pashto
Punjabi
Ruush
Isbanish
Tamil
Urdu

 

Waxyaabahaan hoose waxaad ku ka heli kartaa luqadaada

Wanaaji xirfaddaada luqada

Ururyada Ururadda jaaliyadda Jaaliyadaha oo aan iskaashi la nahay

Library Settlement Partnership Program Mashruuca Iskaashiga Xallinta Maktabadda

Maktabadda Dadweynaha ee Ottawa waxay iskaashi la yihiin barnaamaj-goboleedka Maktabadda ee Iskaashiga Dejinta Xallinta (Library Settlement Partnership (LSP)). Barnaamijka LSP waxa lagu bixiyey wadaag ka dhaxaysa Waaxda Imigrayshanka Socdaalka iyo Muwaadinnimada Canada (CIC), OPL, wakaaladaha u adeegaha muhaajiriinta iyo qaybaha kale ee u sahla Kanadiyaanka cusub ee ku nool Ottawa barnaamijyada degitaanka iyo adeegyada goobaha OPL iyo gudaha beesha. LSP waxay saadaalinaysaa beelo ay Kanadiyaanka cusub lagu soo dhaweeyo, si hufan u degaan, oo ay wax ku kordhiyaan si buuxdana uga qaybgalaan isku-xirnaanta Canada ee bulshanimo, dhaqaale iyo dhaqan.